Oferta

Baza danych o odpadach

 • rejestracja w bdo
 • wykonanie sprawozdań / opłaty produktowe, opakowaniowe, kampania edukacyjna
 • wnioski na wytwarzanie, przetwarzanie odpadów
 • wykonanie sprawozdawczości
 • naliczanie opłat /opłata opakowaniowa, produktowa itp.

KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

 • rejestracja

 • wykonanie sprawozdań

Raporty o oddziaływaniu inwestycji, karty informacyjne przedsięwzięć

 • opracowanie raportów
 • opracowanie kart inwestycyjnych
 • przeglądy ekologiczne
 • analiza porealizacyjna przedsięwzięć
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu

Gospodarka wodna - pozwolenia wodno-prawne

 • wnioski na pobór wód podziemnych
 • wnioski na pobór wód powierzchniowych
 • projekty robót geologicznych na wykonanie ujęć wód podziemnych
 • udokumentowanie istniejących studni
 • naliczanie opłat do polskich wód
gospodarka ściekowa pozwolenia

Gospodarka ściekowa - pozwolenia wodno- prawne

 • wprowadzanie ścieków do wód i ziemi
 • wprowadzanie ścieków przesyłowych do urządzeń kanalizacyjnych
 • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i wód
 • naliczanie opłat za usługi wodne do polskich wód

Gospodarka odpadami

 • wnioski na wytwarzanie odpadów
 • wnioski na przetwarzanie odpadów

Geologia i hydreologia

 • opracowanie projektów stref ochronnych ujęć wodnych
 • wykonanie wierceń geologicznych
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich pod budowę
ochrona atmosfery

Ochrona atmosfery

 • opracowanie wniosku emisji pyłów i gazów do atmosfery z instalacji

 • naliczanie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska

Ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska

 • wykonanie ekspertyz i opinii
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • naliczanie opłaty produktowej, opakowaniowej itp.
 • wykonanie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska
 • wnioski o wycinkę drzew i krzewów
 • fachowe doradztwo
 • wykonanie audytów
 • reprezentowanie zakładów przed organami administracji państwowej